ประวัติ สภ.อ.ลำลูกกา  เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เส้นทางการเดินทาง  ผู้บังคับบัญชา Contact

                                                                                   ตารางเวร 10

วันที่ 16-31 ส.ค. 54
ยศ        ชื่อ       สกุล
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหต
16   18    20   23   26   29
พ.ต.ท.นนท์วาณัชกริช   บุญยะกลัมพ
-
ตามคำสั่ง
              21   24   27   30
พ.ต.ท.มหพล  สายหยุด
-
สภ.ลำลูกกา
17   19    22   25   28   31
พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ    หรีกประโคน
-
ที่ 136 /2554

 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา   เลขที่  3   หมู่ที่ 15   ต.บึงคำพร้อย    อ.ลำลูกกา    จ.ปทุมธานี  (12150)
หมายเลขโทรศัพท์   สายด่วนแจ้งเหตุ   02-192 3000   ,  ติดต่อราชการภายใน   02-192 3330
ส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร    ที่  ตู้ ปณ. 123  ปณจ.ลำลูกกา (12150)   หรือ   E-Mail ; [email protected]