ประวัติ สภ.อ.ลำลูกกา  เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เส้นทางการเดินทาง  ผู้บังคับบัญชา Contact

                                                                             ตารางเวรอำนวยการ

วันที่ 16-31 ส.ค. 54
ยศ        ชื่อ       สกุล
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหต
        18               23                             29
พ.ต.ท.อัธยา    แถบทอง
   
16              20                       26
พ.ต.ท.นนท์วาณัชกริช   บุญยะกลัมพ
-
ตามคำสั่ง
        19                        25             28
พ.ต.ท.ชนิสสร์    กระจ่างเนตร
-
สภ.ลำลูกกา
                 21      24              27            30
พ.ต.ท.มหพล  สายหยุด
-
ที่ 136 /2554
17              22                                       31
พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ    หรีกประโคน
-
-

 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา   เลขที่  3   หมู่ที่ 15   ต.บึงคำพร้อย    อ.ลำลูกกา    จ.ปทุมธานี  (12150)
หมายเลขโทรศัพท์   สายด่วนแจ้งเหตุ   02-192 3000   ,  ติดต่อราชการภายใน   02-192 3330
ส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร    ที่  ตู้ ปณ. 123  ปณจ.ลำลูกกา (12150)   หรือ   E-Mail ; [email protected]