ประวัติ สภ.อ.ลำลูกกา  เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เส้นทางการเดินทาง  ผู้บังคับบัญชา Contact

                                                             มาตรการบันทึกคะแนน

ลำดับ
ข้อหา/การกระทำผิด
บันทึกคะแนน
1
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่
10
2
ผู้ขับขี่ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่
10
3
ผู้ขับขี่ไม่จัดให้คนโดยสารซึ่งนั่งที่นั่งตอนแถวหน้าเดียวกับผู้ขับขี่ รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยในขณะโดยสาร
10
4
ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่าความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้าย
10
5
ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทิศทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
หรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางไวด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ โดยไม่ขับในช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทางแล้วแต่กรณี
10
6
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
10
7
ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ)
10
8
ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย
20
9
ขับขี่รถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
20
8
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย
20
9
จอดรถในทางเดินรถ หรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้ง ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
20
10
ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือคนโดยสาร)
20
11
ขับรถแท็กซี่ไม่ส่งคนโดยสารตามสถานที่ตกลงกันเอาไว้
20
12
ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด ตามสัญญาณไฟจราจรสีแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า"หยุด"
20
13
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร
20
14
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้
20
15
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม ทางแยก วงเวียน หรือเกาะที่สร้างไว้
20
16
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นเมื่อมีหมอก ฝุ่น หรือควัน จนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร
20
17
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นเมื่อเข้าที่คับขัน (แซงรถในที่คับขัน) หรือ ในเขตปลอดภัย
20
18
ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด
30
19
ขับรถฝ่าฝืนทิศทางเดินรถ (ย้อนศร)
30
20
ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ *
30
21
ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา *
30
22
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น *
30
23
ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดช่วยเหลือ แสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที กับไม่แจ้งชื่อ ชื่อสกุล และที่อยู่ของตน และทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหาย *
40
24
แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต *
40
25
ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า"หยุด"
40
26
ขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น *
40
27
ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
40

หมายเหตุ สัญลักษณ์  *  ที่ปรากฎท้ายข้อหา/การกระทำผิด ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับหรือว่ากล่าว ตาม มาตรา 140

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 140   
          "เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ จะว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่มองเห็นได้ง่าย
          สำหรับความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรา 157 ทวิ  มาตรา 159  มาตรา 160  และมาตรา 160 ทวิ ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ
          ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ ไปส่งพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง
          ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสาม ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที
          ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่ง แต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทำผิดดังกล่าว เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่
          การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด
          ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ทำตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด"

มาตรา 161
          "ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้น มีกำหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน
          ผู้สั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งอาจบันทึกการยึดและคะแนนไว้ด้านหลังใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกยึด และดำเนินการอบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำตั้งแต่สองครั้งภายในหนึ่งปี รวมทั้งสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่เสียคะแนนมากของผู้ขับขี่นั้น มีกำหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน
          การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบ ผู้ขับขี่ที่กระทำผิด และการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          ผู้ขับขี่ซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ยึดหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
          ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสี่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ ถ้าไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าอธิบดีวินิจฉัยไม่ให้ยึดใบอนุญาตขับขี่ หรือไม่ให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามคำอุทธรณ์ของผู้ขับขี่
          คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด"


          ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดใน 29 ข้อหา จะถูกบันทึกคะแนน ตามฐานความผิด ถ้าผู้ขับขี่กระทำผิดและถูกบันทึกคะแนน เกินกว่า 60 คะแนน ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่การกระทำความผิดครั้งแรก จะถูกยึดใบขับขี่ ครั้งแรกจะถูกยึด 30 วัน ครั้งต่อไปจะถูกยึด 60 วัน ตามลำดับ
          ถ้าผู้ขับขี่กระทำความผิดซ้ำข้อหาเดียวกัน ใน 29 ข้อหา ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่การกระทำความผิดครั้งแรก จะถูกบันทึกคะแนนและต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบ กฎหมายจราจร รวมทั้งสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่เสียคะแนนมากของผู้ขับขี่นั้นมีกำหนดครั้งละไม่เกิน 90 วัน


Download File .pdf

สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา   เลขที่  3   หมู่ที่ 15   ต.บึงคำพร้อย    อ.ลำลูกกา    จ.ปทุมธานี  (12150)
หมายเลขโทรศัพท์   สายด่วนแจ้งเหตุ   02-192 3000   ,  ติดต่อราชการภายใน   02-192 3330
ส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร    ที่  ตู้ ปณ. 123  ปณจ.ลำลูกกา (12150)   หรือ   E-Mail ; [email protected]