ประวัติ สภ.ลำลูกกา  เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เส้นทางการเดินทาง  ผู้บังคับบัญชา     contack


... สภ.ลำลูกกา กับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ...
สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา ได้ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการประชุมชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดรับทราบถึงแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว  พืชผลไม้ยืนต้น  การทำนา  การเลี้ยงปลา  ในพื้นที่ว่างของสถานีตำรวจภูธรลำลูกกา เพื่อให้กำลังพลมีแนวทางเสริมสร้างเศรษฐกิจในครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามสภาวะการเศรษฐกิจในปัจจุบัน

การปลูกพืชผลไม้ยืนต้น...มะพร้าว เพื่อเก็บผลแก่ ผลอ่อน และการใช้ประโยชน์จากใบการปลูกกล้วย...เพื่อเก็บผล  และใช้ประโยชน์จากใบกล้วย  ดอก(ปลี)กล้วยการเลี้ยงปลานิล


...ุการปลูกมะม่วง  เพื่อเก็บผล  และการขยายพันธุ์...


...การปลูกมะปราง มะยงชิด...


...การทำนาปลูกข้าว...

สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา   เลขที่  3   หมู่ที่ 15   ต.บึงคำพร้อย    อ.ลำลูกกา    จ.ปทุมธานี  (12150)
หมายเลขโทรศัพท์   สายด่วนแจ้งเหตุ   0-2192-3330   ,  ติดต่อราชการภายใน   0-2192-3000
ส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร    ที่  ตู้ ปณ. 123  ปณจ.ลำลูกกา (12150)   หรือ   E-Mail ; [email protected]
กลับหน้าหลัก